Hopp til innhold

Retningslinjer Utstyrsmidler 2021

Utstyrsmidler 2021 følger samme mal som i 2020. Utstyret må være kjøpt inn i 2021 (fakturadato). Utlysning, godkjenning og tildeling 1. halvdel 2022.

Presiserer herved informasjon vedrørende utstyrsmidler. Datoer for de ulike aksjonene varierer noe fra år til år, og det er NIF som styrer kalenderen i dette. Men alt fra utlysning til utbetaling skjer i løpet av årets første 5 måneder.

Se ellers oppdaterte  generelle retningslinjer vedlagt, og merk spesielt  endring i pkt. 1. der det åpnes opp for at  klubber kan søke om støtte på vegne av  klubbeide AS, som t.d. anleggsselskap eller løypelag.

Utlysning:  I slutten av januar 2022

Søknadsfrist:  Ca 10. mars 2022

Godkjenning: I løpet av April 2022

Utbetaling: I løpet av Mai 2022

Se tidligere sak ang. spillemidler 2020 og godkjent utstyr

1. Idrettslag, særkretser/regioner og særforbund, tilknyttet NIF kan søke om tilskudd. Idrettslagene kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandelen skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minst 50 prosent. Norges Bedriftsidrettsforbund og deres idrettslag er ikke med i ordningen.

2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2021 (fakturadato). Leasing kostnader dekkes ikke, med unntak av eventuelt kjøp av utstyret etter endt leasingperiode.

3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.

4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler søker til idrettskrets.

5. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr.

6. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over tilskuddsberettiget utstyr.

7. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.

8. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole særkrets/region eller særforbund.

9. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.

10. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.

11. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som: a. Har lang levetid b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.

13. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.

14. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge.

15. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.

Marit Gjerland, Anleggsrådgiver NSF

nif-epi04, 04
Foto: Hanna Johre / NTB